Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Itsetuntemusohjaaja Veera Jahn

Sähköposti: [email protected]

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on palvella asiakkaan itsetuntemusohjauksen keskustelujen suunnittelua ja toteutusta sekä edistää ohjausprosessin jatkuvuutta. Asiakkaan kanssa käytyjä keskusteluja ei nauhoiteta, eikä kirjata. Ajan varaamalla ja palvelua käyttämällä asiakas suostuu henkilötietojen käsittelyyn tämän selosteen mukaisesti.

Henkilötietoja säilytetään Ukko.fi sivuston- ja laskutusjärjestelmän sekä eheydenlähde.fi -sivuston salasanasuojatuissa verkkopalveluissa. Molemmat palveluntarjoajat ovat sitoutuneet EU:n 1.1.2019 voimaan tulleen tietosuoja-asetuksen noudattamiseen.

3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Lakisääteinen velvoite:

• EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)

• Tietosuojalaki (5.12.2018/1050)

4. Käsiteltävät henkilötietoryhmät ja niiden säilytysajat

Henkilön yksilöintitietoina rekisteriin tallennetaan ajanvarauksen yhteydessä asiakkaan nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, sekä asiakkaan vapaasti toimittamia muita ohjauksen toteuttamiseksi oleellisia lisätietoja.

Tietoja säilytetään asiakkuuden päättymiseen saakka.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojensa poistamista asiakas- ja ajanvarausrekistereistä, mikä tarkoittaa palvelun käytön lopettamista. Ajanvarausta ei voida tehdä ilman asiakkaan rekisterinpitäjän käyttöön luovuttamia henkilötietoja.

5. Käsittelyssä käytettävät tietojärjestelmät

• Ukko.fi -sivuston laskutusjärjestelmä

• Eheydenlähde.fi -sivuston ajanvarausjärjestelmä

Itsetuntemusohjaaja Veera Jahnin käyttämä ajanvarauslomake on Zoner.fi sivustoon upotettu sisältö.

6. Mistä käsittelyssä tarvittavat henkilötiedot saadaan?

Pääsääntöisesti tietolähteenä toimii palvelua käyttävä asiakas itse. Asiakas voi itse luovuttaa omia tietojaan.

Veera Jahn sitoutuu pitämään asiakkaalta kuulemansa asiat luottamuksellisina. Vaitiolovelvollisuus jatkuu myös ohjausprosessin loputtua.

Asiakkaan tilannetta ja itsetuntemusohjausprosessin etenemistä voidaan asiakkaan luvalla käsitellä Veera Jahnin omassa työnohjauksessa niin, ettei asiakas ole tunnistettavissa.

7. Henkilötietojen luovuttaminen

Palvelun asiakkaita koskevat henkilötiedot ovat salassa pidettäviä, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille ilman asiakkaan erillistä suostumusta.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Palvelun käytön yhteydessä asiakasrekisteriin rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti rekisterinpitäjälle. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain mukaan rekisterinpitäjän velvollisuus on oma-aloitteisesti sekä myös rekisteröidyn pyynnöstä korjata henkilörekisteriin sisältyvät virheelliset tiedot.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojensa poistamista asiakas- ja ajanvarausrekistereistä, mikä tarkoittaa palvelun käytön lopettamista. Ajanvarausta ei voida tehdä ilman asiakkaan rekisterinpitäjän käyttöön luovuttamia henkilötietoja.